حسین زارع

همیشه یک سری از داستان ها بی انتها میشه ... اما هرگز تلخ تموم نمیشه ! اگر پایانی تلخ بود ! بدون هنوز به انتهاش نرسیدی ?