چرا باید از کامپوننت استفاده کنیم؟

تلریک

فارسی کردن کامپوننت تلریک

در این مقاله به شما این آموزش زا می دهیم که چطور با افزودن یک کلاس ساده تاریخ را در کتمپوونت تلریک به شمسی نمایش داد.