۵ دستور پرکاربرد خط فرمان ویندوز که شما باید بدانید !

دستور پرکاربرد خط فرمان ویندوز در یونی لرن حتی در وبندوز بعضی از کارها هستند که شما می توانید از خط فرمان (command line) انجام دهید .بعضی ازین این ابزار های امکان دارد که معادل گرافیکی نداشته باشند و بشود ان کار ها را با خط فرمان در ویندوز انجام داد ولی اگر معادل گرافیکی داشت […]