انواع ارورهای مودم از ۶۰۰ تا ۸۰۰

در این قسمت انواع مختلف ارورهای مودم از ارور ۶۰۰ تا ارور ۸۰۰ را برای شما لیست کردیم.

ارورهای ۶۰۰

۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .

۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .

۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

۶۱۰ . بافر ندارد .

۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

۶۱۴ . سرریزی بافر .

۶۱۵ . Port پیدا نشده است .

۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

۶۱۷ .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

۶۱۸ . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .

۶۲۸ . Port قطع شد .

۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .

۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .

۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

۶۳۷ . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .

۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .

۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .

۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .

۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.

۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

۶۴۷ . حساب قطع می باشد .

۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .

۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .

۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .

۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .

۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .

۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .

۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۶ . خط اشغال می باشد .

۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .

۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید .

۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست .

۶۸۱ . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

۶۸۲ . Writing section name دچار مشکل می باشد .

۶۸۳ . Writing device type با مشکل روبرو شده است .

۶۸۴writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .

۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .

۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .

۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل می باشد .

۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .

۶۹۰ . فایل INI خالی ست .

۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .

۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .

۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

ارورهای ۷۰۰

۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

۷۰۴ . شماره اشتباه callback .

۷۰۵ . مشکل invalid auth state .

۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .

۷۰۷ . علامت خطایاب . x. 25

۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .

۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

۷۲۰ . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .

۷۲۲ . بسته PPPبی اعتبار می باشد .

۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

۷۲۴ . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

۷۲۷ . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .

۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .

۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .

۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .

۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .

۷۵۱ . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا۹ .

۷۵۲ . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

۷۵۸ . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.

۷۶۳ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .

۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .

۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .

۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .

۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .

۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .

۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .

۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .

۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

۷۷۴ . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .

۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .

۷۷۶ .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .

۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .

۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .

۷۷۹ . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .

۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .

۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد

و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد

یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .

۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log o¬n استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید

زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است

که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد .

چنانچه بخواهید آنرا در زمان log o¬n استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .

۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log o¬n شما نمی توانید شماره گیری نمایید

زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید

باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد

زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

۷۸۷ . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .

۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

۷۸۹ . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

۷۹۰ . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

۷۹۱ . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .

۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

۷۹۳ . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .

۷۹۴ . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .

۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .

۷۹۷ . مودم پیدا نشد .

۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .

IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است .

مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .

۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد

و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .

دیدگاهتان را بنویسید